مزبزب

Jun 24

مزبزب

بگونۀ مثال:اگر شاه امان اللاه غازی؛از لانه های شیطانی وجاسوسی انگریزی؛از خرافات وسنتهای کور وپیچیده ونا پسند وغامض جامعۀ قبیلوی؛از مناسبات وروابط عقبماندۀان واز سیطره جوئیهای قومی وقبلوی ان واز ساختارهای اقتصادی-اجتماعی واز روابط تولیدی ان؛واز انواع ستم؛استثمار واستعمار واز بهره کشیها واز ارائیش طبقاتی جامعۀخود؛محیط وماحول داخلی وخارجی خود وغیره؛اگر حد اقل یک "تحلیل وارزیابی مشخص از اوضاع مشخص"در زمینه میداشت.ازملا؛اخوند وروحانیون جیره خور انگلیسی که (ناف ونبض جامعه" را در دست داشتند،از انها شناخت علمی وتحقیقی میداشت؛میتوانست پروگرامهای اصلاحاتی وترقی خواهانۀ خودرا حتی ؛ازطریق مساجد وتکایا از طریق مبلغین واعضان وحافظان،بصورت تدریجی ومرحله ای بدون تندرویها وماجراجوئیها؛به اشتراک وسیع ملا ها واخوند های اسقاط خور با ازدیاد معاشات مستمری وبا دادن امتیازات بیشتر برای انها بویژه؛در تحت رهبری ورهنمائی یک حزب قوی ونیرومندواحد ویک پارچه ووطندوست سراسری که پیوندهای وسیع وگسترده مردمی وتوده ای؛ میداشت که ضرورت ان برای تغیر بنیادی همچو جوامع کاملأحتمی وضروری پنداشته میشود وبا مردم خود یکجابطور رضاکارانه؛اگاهانه ودائوطلبانه وموئفقانه؛ میتوانست  اهداف خودرا در عمل پیاده نماید در حالیکه؛شاه امان الله از عدۀ(معلولهای مسلط)در جامعه را به خوبی درک میکرد ومیفهمید که؛ستم؛استبداد وظلم وبی عدالتی؛حاکمیت مطلق العنانی وسکوت سیاسی مرگبار در سراسر جامعه حکم فرمااست وسایه افگنده است ومیفهمیدکه؛فقرومرض،عقبمانده گی در همه عرصه ها مستولی گردیده؛رشوت،خیانت؛جنایت  ودزدی وکار اجباری؛بیگاری؛جبر وقلدوری،بی دوائی وبی داکتری وبیسوادی؛ وزنان در چاردیواری خانه ها زندانی هستندکه؛همه ای این پدیده های معلولی در جامعه حاکم است؛واما چیز مهم ونقطۀ علمی راکه نمیتوانست درک نماید همانا(عوامل وعللهای)نهفته در عمق این جامعۀ قبیلوی-سنتی بود واز تحلیل علمی ومشخص از کلیه ای اوضاع واحوال واز این پدیده های غامض اجتماعی عاجز وبی بهره بود؛وصرفأ ظاهر معلولهارادراین پدیده ها درک میکرده است.ویاراه نجات مردم وتوده رادر پرتو یک برنا مۀ علمی وهدفمندانۀ مردمی را پیش کش نماید که؛(چه نوع رژیمیرا واژگون می سازدوبجای ان کدام رژیم مردمی ومردم سالاری رامستقر میسازد)وجامعه را از کلیه ای این بد بختیها وعقبمانیها؛رنجها ومصیبتهای نظام قبیلوی وقبیله سالاری نجات میدهد؛اموزش علمی انرا نداشته وازان بی بهره بوده است.این اشتباه وفقدان دانش علمی بود که بالاخره با (جهالت مسلط جامعه )دچار وبا حساسیتهای گونا گون ان به شدت مواجه گردیده وباانگریز وانگریزیها وبا دشمنان رنگارنگ واشتی نا پزیر سیاه وعقبگرای خلق افغانستان مواجه ودست به گریبان گردید.اما انگلیس میدانست وازاین حقائیق درون جامعه سنتی واز خواص وتسلط کامل خرافات ؛تحلیل همه جانبه وشناخت لازم داشت.وبه این حلقۀ ضعیف جامعه چنگ انداخت وبرای سر کوب خونین جنبش مشروطیت استفادۀ ابزاری نمود.واین شکستی بودحتی الاسرحدنابودی وشکستهای پی در پی بعدی ان که؛به شکلی از اشکال وبه نحوی از انحا،نصیب همچو نهضتهای ملی؛تحولطلب ودموکراتیک وهسته های دگرگون سازورهبری کنندۀ ان گردیدودرهرزمانیکه سربالامیکردند؛ ازطریق استبدادقبیلوی طرازفاشیستی سرکوب ونابود میگردیدند،ومهم انست که این هسته های مبارزین در بین توده های ملیونی ریشه های رشدیابندۀ خودرا نیزداشتند واز ان اب میخوردند وبکلی نا بود نمیگردیدند دو.باره باهم متشکلترونیرومندترگردیده درراه ارمانهای مردمی خود به مبارزات توده ای خود با ایمانتر به پیش میرفتند؛که به حکم ضرورتهای تأریخی وقوانین تکامل اجتماعی باید هم چنین میبود به گونۀ مثال:محصول تجارب  مبارزات طولانی خلقهای پر شور وانقلابی افغانستان،چکیده وریختۀ از پیروزیها وشکستهای پیهم نهضتهای ضد استعماری گرفته تا مبارزات نستوه وخود جوش وپرخروش ضد ارتجاع واستبداد مطلق العنانی فاشیستی امارتی،سلطنتی میراثی وخاندانی؛ومحصول سرکوبگری های خونین ونابود کنندۀ نهضتهای ازادیبخش م

هادا افضل استاذ في


مزبزب

من اینجا یه سری اطلاعات کلی دادم اما از اونجا که این امتحانات قوانین زیادی دارن حتماً قبل از ثبت نام Information Booklet و USMLE Bulletin of Information، و بسته به نوع امتحان، اطلاعات  STEP 1 یا STEP 2 یا STEP 3 رو مطالعه کنید. فيديو مزبزب

HAPPY ENDING MASSAGE PRANK!

مقالة عن مزبزب

چپ مترقی یگانه نقطۀ امید وماندگاردرفرایند سیاسی

جنبش دموکراتیک در افغانستان

بیدل از شب پره کیفیت خورشید مپرس

حق نهان نیست ولی خیره نگاهان کوراند

براساس یک ضرب المثل اوزبیکی(تورکی)که میگوید:"مینگ قرغه گه بیر کیسه ک"یعنی به زبان پارسی-دری به (هزارزاغ یک کلوخ)معنی میدهد.به یک مکث موئجزاجمالی پیرامون پرسشهای زیر میپردازیم:

الف:-"تحلیل وارزیابی مشخص از اوضاع واحوال مشخص"چه معنی دارد؟..به دوام بحث پیشینه

ب:- طفل"انقلاب مرد ودفن گردید؛دیگر وظیفه شکست خورده ختم است

ت:-بحث پیرامون برخی حوادث وقضایای مهم مربوط به خوانوادۀ "چپ مترقی"؛(برائت دادن به عملکردهای پیشینه"تعبیروتفسیر گردیده است

ث:-علاقۀ رسالتمندانه؛تحلیل وتوضیح عینی پیرامون برخی قضایا وحوادث واتهامات ناروای مربوط به خانوادۀ چپ مترقی ورد ودفع وطرداین اتهامات غیرموئثق تحریک امیزبنام"کدخدائی"تعبیروتفسیرگردیده است.

ج:-"...تحلیلهاوارزیابیها همه خوب عمیق وهمه جانبه است؛اما چرا قومگرایانه وحساسیت بر انگیز است

به سلسلۀ بحثهای پیشینه پیرامون پرسشهای بالا بطور فشرده وکوتاه؛برای روشن شدن بیشتر مطالب؛بصورت روان وشفاف چنین ارقام میگردد:

الف:-تحلیل وارزیابیهای مشخص ازاوضاع واحوال مشخص یعنی چه؟

این اندیشۀ علمی یکی از ضروریاتهای عینی وحیاتی برای رفع احتیاجات وشتاخت نیازمندیهای عالم بشری؛حیوانی ونباتی وسائیرذیروح وحیه جانات؛کاربرد عملی دارد.وبخاطر مطالعه وشناخت عینی وبرداشت درست از پدیده های اجتماعی؛مادی ومعنوی؛از محیط وما حول ان وبرای شناجت مشخص ودرست ازروابط ؛از مناسبات وقانونمندیهای درونی وذاتی؛تحرک وتکامل ان؛امریست تخطی ناپذیر.ا..بدون درک عینی وشناخت علمی از ویژه گیها وخصوصیات وبدون یک تحلیل وارزیابیهای عینی از"اوضاع واحوال مشخص عینی وذهنی" بویژه از یک پدیدۀاجتماعی؛از روابط تولیدی ومناسبات بین انها؛از ساختارهای اجتماعی؛اقتصادی وسیاسی واتنیکی وازویژه گیهای درونی انها؛از تنوع ستم وبهره کشیهای انها؛ازارتجاع؛استبداد واز مناسبات سیاسی انها؛از ارائیشهای طبقاتی ودشمنان داخلی وخارجی انها واز لانه های جاسوسی وشیطانی و پایدوان انها؛از شکستهای تلخ وشیرین وتأریخهای پیشینۀزرین وننگین انها؛واز خائنین وصادقین انها؛از ابرمردان دلیر واز دست نشانده گان وطن فروش وفاشیست انها؛نمیتوان راه خودرا دریافت ورهبرورهکشای توده ها گردید.

بگونۀ مثال:اگر شاه امان اللاه غازی؛از لانه های شیطانی وجاسوسی انگریزی؛از خرافات وسنتهای کور وپیچیده ونا پسند وغامض جامعۀ قبیلوی؛از مناسبات وروابط عقبماندۀان واز سیطره جوئیهای قومی وقبلوی ان واز ساختارهای اقتصادی-اجتماعی واز روابط تولیدی ان؛واز انواع ستم؛استثمار واستعمار واز بهره کشیها واز ارائیش طبقاتی جامعۀخود؛محیط وماحول داخلی وخارجی خود وغیره؛اگر حد اقل یک "تحلیل وارزیابی مشخص از اوضاع مشخص"در زمینه میداشت.ازملا؛اخوند وروحانیون جیره خور انگلیسی که (ناف ونبض جامعه" را در دست داشتند،از انها شناخت علمی وتحقیقی میداشت؛میتوانست پروگرامهای اصلاحاتی وترقی خواهانۀ خودرا حتی ؛ازطریق مساجد وتکایا از طریق مبلغین واعضان وحافظان،بصورت تدریجی ومرحله ای بدون تندرویها وماجراجوئیها؛به اشتراک وسیع ملا ها واخوند های اسقاط خور با ازدیاد معاشات مستمری وبا دادن امتیازات بیشتر برای انها بویژه؛در تحت رهبری ورهنمائی یک حزب قوی ونیرومندواحد ویک پارچه ووطندوست سراسری که پیوندهای وسیع وگسترده مردمی وتوده ای؛ میداشت که ضرورت ان برای تغیر بنیادی همچو جوامع کاملأحتمی وضروری پنداشته میشود وبا مردم خود یکجابطور رضاکارانه؛اگاهانه ودائوطلبانه وموئفقانه؛ میتوانست  اهداف خودرا در عمل پیاده نماید در حالیکه؛شاه امان الله از عدۀ(معلولهای مسلط)در جامعه را به خوبی درک میکرد ومیفهمید که؛ستم؛استبداد وظلم وبی عدالتی؛حاکمیت مطلق العنانی وسکوت سیاسی مرگبار در سراسر جامعه حکم فرمااست وسایه افگنده است ومیفهمیدکه؛فقرومرض،عقبمانده گی در همه عرصه ها مستولی گردیده؛رشوت،خیانت؛جنایت  ودزدی وکار اجباری؛بیگاری؛جبر وقلدوری،بی دوائی وبی داکتری وبیسوادی؛ وزنان در چاردیواری خانه ها زندانی هستندکه؛همه ای این پدیده های معلولی در جامعه حاکم است؛واما چیز مهم ونقطۀ علمی راکه نمیتوانست درک نماید همانا(عوامل وعللهای)نهفته در عمق این جامعۀ قبیلوی-سنتی بود واز تحلیل علمی ومشخص از کلیه ای اوضاع واحوال واز این پدیده های غامض اجتماعی عاجز وبی بهره بود؛وصرفأ ظاهر معلولهارادراین پدیده ها درک میکرده است.ویاراه نجات مردم وتوده رادر پرتو یک برنا مۀ علمی وهدفمندانۀ مردمی را پیش کش نماید که؛(چه نوع رژیمیرا واژگون می سازدوبجای ان کدام رژیم مردمی ومردم سالاری رامستقر میسازد)وجامعه را از کلیه ای این بد بختیها وعقبمانیها؛رنجها ومصیبتهای نظام قبیلوی وقبیله سالاری نجات میدهد؛اموزش علمی انرا نداشته وازان بی بهره بوده است.این اشتباه وفقدان دانش علمی بود که بالاخره با (جهالت مسلط جامعه )دچار وبا حساسیتهای گونا گون ان به شدت مواجه گردیده وباانگریز وانگریزیها وبا دشمنان رنگارنگ واشتی نا پزیر سیاه وعقبگرای خلق افغانستان مواجه ودست به گریبان گردید.اما انگلیس میدانست وازاین حقائیق درون جامعه سنتی واز خواص وتسلط کامل خرافات ؛تحلیل همه جانبه وشناخت لازم داشت.وبه این حلقۀ ضعیف جامعه چنگ انداخت وبرای سر کوب خونین جنبش مشروطیت استفادۀ ابزاری نمود.واین شکستی بودحتی الاسرحدنابودی وشکستهای پی در پی بعدی ان که؛به شکلی از اشکال وبه نحوی از انحا،نصیب همچو نهضتهای ملی؛تحولطلب ودموکراتیک وهسته های دگرگون سازورهبری کنندۀ ان گردیدودرهرزمانیکه سربالامیکردند؛ ازطریق استبدادقبیلوی طرازفاشیستی سرکوب ونابود میگردیدند،ومهم انست که این هسته های مبارزین در بین توده های ملیونی ریشه های رشدیابندۀ خودرا نیزداشتند واز ان اب میخوردند وبکلی نا بود نمیگردیدند دو.باره باهم متشکلترونیرومندترگردیده درراه ارمانهای مردمی خود به مبارزات توده ای خود با ایمانتر به پیش میرفتند؛که به حکم ضرورتهای تأریخی وقوانین تکامل اجتماعی باید هم چنین میبود به گونۀ مثال:محصول تجارب  مبارزات طولانی خلقهای پر شور وانقلابی افغانستان،چکیده وریختۀ از پیروزیها وشکستهای پیهم نهضتهای ضد استعماری گرفته تا مبارزات نستوه وخود جوش وپرخروش ضد ارتجاع واستبداد مطلق العنانی فاشیستی امارتی،سلطنتی میراثی وخاندانی؛ومحصول سرکوبگری های خونین ونابود کنندۀ نهضتهای ازادیبخش م

Source: http://www.ariaye.com/dari7/siasi/paiman8.html


مزيد من المعلومات حول مزبزب مزبزب